Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Vers van Gijs B.V.: Vers van Gijs B.V., gevestigd te Schweitzerlaan 28 (1187 JD) Amstelveen, KvK-nummer 89304373, BTW-ID NL864941419B01.

1.2 Klant: degene die een bestelling plaatst en daarmee met Vers van Gijs B.V. een overeenkomst is aangegaan

1.3 Partijen: Vers van Gijs B.V. en Klant tezamen

1.4 Consument: een Klant die tevens een individu is en als privépersoon handelt

Artikel 2. Algemene Bepalingen

2.1 Dit zijn de Algemene Voorwaarden die gelden voor de dienstverlening van Vers van Gijs B.V., inclusief maar niet beperkt tot aanbiedingen en overeenkomsten tussen Partijen. Bij het plaatsen van een bestelling gaat de Klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van Vers van Gijs B.V. zijn van toepassing op onze dienstverlening. Andere Algemene Voorwaarden of inkoopvoorwaarden wijst Vers van Gijs B.V. uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend schriftelijk en uitdrukkelijk mogelijk.

2.4 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door Vers van Gijs B.V. worden aangepast. Ook heeft Vers van Gijs B.V. te allen tijde het recht om de dienstverlening stop te zetten.

2.5 Op deze Algemene Voorwaarden en de dienstverlening van Vers van Gijs B.V. is Nederlands recht van toepassing.

2.6 Als één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd worden verklaard, blijven de andere bepalingen van kracht. Vers van Gijs B.V. vervangt de ongeldige, nietige of vernietigde bepalingen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk overeenkomen met en recht doen aan de ongeldige, nietige of vernietigde bepalingen.

2.7 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Vers van Gijs B.V. worden overgedragen, heeft Vers van Gijs B.V. het recht om alle onderdelen van de website, daaronder begrepen eventuele bijdragen van gebruikers en Klanten, en alle accounts, mede over te dragen.

2.8 Het feit dat op enig moment geen nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst geëist wordt, inclusief de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, doet geen afbreuk aan de rechten van Vers van Gijs B.V. om op een later tijdstip alsnog nakoming door Klant te eisen.

2.9 Deze Algemene Voorwaarden zijn gelijkluidend van toepassing op Vers van Gijs Evenementencatering B.V., gevestigd te Schweitzerlaan 28 (1187 JD) Amstelveen, KvK-nummer 89490363, BTW-ID NL864998016B01, met uitzondering van artikel 3.4 en artikel 3.5.

Artikel 3. Dienstverlening

3.1 Vers van Gijs B.V. heeft als doelstelling het verzorgen van catering voor ontbijt, lunch, diner en borrel. Bestellingen worden bezorgd op het door de Klant opgegeven adres of kunnen worden afgehaald in onze productieruimte op Schweitzerlaan 28 (1187 JD) Amstelveen.

3.2 Het plaatsen van een bestelling kan via onze website: www.versvangijs.nl.

3.3 Alleen in overleg kan een bestelling per e-mail worden geplaatst. Hiermee gaat de Klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Indien vereist plaatst Vers van Gijs B.V. de bestelling dan via de website in het systeem.

3.4 Een bestelling is geplaatst als het automatische systeem van Vers van Gijs B.V. deze per e-mail heeft bevestigd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant zelf om deze bestelbevestiging goed te controleren en eventuele aanpassingen tijdig (tot 24 uur voor levering) door te geven aan Vers van Gijs B.V.

3.5 De Klant kan een bestelling tot 24 uur voor levering kosteloos annuleren per e-mail aan info@versvangijs.nl. Daarna geldt niet het wettelijke herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten, omdat de producten bederfelijk van aard zijn en niet kunnen worden teruggezonden. Voor bestellingen die betaald zijn met iDEAL en creditcard wordt het betaalde bedrag terugbetaald minus de transactiekosten.

3.6 De Klant kan een bestelling tot 24 uur voor levering kosteloos wijzigen via de account of per e-mail aan info@versvangijs.nl.

3.7 Het staat Vers van Gijs B.V. te allen tijde vrij om een bestelling daarna schriftelijk te weigeren en te annuleren.

3.8 Voor opdrachten geplaatst bij Vers van Gijs Evenementencatering B.V. geldt dat de opdracht alleen nog met goedkeuring van Vers van Gijs Evenementencatering B.V. gewijzigd of geannuleerd kan worden na bevestiging van de opdracht. De termijn van 24 uur is niet van toepassing.

3.9 Voor gehuurde spullen die in bruikleen worden gegeven geldt dat eventuele schade wordt doorberekend aan de Klant.

Artikel 4. Account

4.1 Voordat de Klant een bestelling kan plaatsen, dient de Klant de volgende gegevens op te geven: bedrijfsnaam (optioneel), e-mailadres, voornaam, achternaam, factuuradres (postcode, huisnummer, straat en plaats), telefoonnummer, e-mailadres voor de bestelbevestiging, alternatief e-mailadres voor de factuur (optioneel), opmerkingen voor op de factuur (optioneel), bezorgadres (bedrijfsnaam (optioneel), voornaam, achternaam, postcode, huisnummer, straat en plaats). De Klant geeft daarmee toestemming dat deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van de account en bestellingen en in het kader van de bezorging en betaling van de bestellingen van de Klant.

4.2 De Klant staat er jegens Vers van Gijs B.V. voor in dat de door de Klant verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Eventuele wijzigingen in de gegevens dient de Klant zelf tijdig in de account aan te passen.

4.3 Het staat Vers van Gijs B.V. te allen tijde vrij om het aanmaken van een account naar eigen inzicht te weigeren en/of te beëindigen dan wel de Klant de toegang tot de account te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. Een beëindiging van een account wordt schriftelijk medegedeeld door middel van het opgegeven e-mailadres.

4.4 Bij het aanmaken van een account krijgt de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord die de Klant kan gebruiken voor plaatsen van bestellingen en het inzien van de account en bestellingen.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de website en de
dienstverlening berusten uitsluitend bij Vers van Gijs B.V. en/of onze licentiegevers.

5.2 Het gebruik dat de Klant mag maken van de website en de dienstverlening van Vers van Gijs B.V.  is beperkt tot hetgeen is bepaald op de website en in deze Algemene Voorwaarden.

5.3 Vers van Gijs B.V. heeft het recht om de ingezonden bijdragen van de Klant, zoals recensies, te gebruiken voor al haar huidige en toekomstige activiteiten. Voor zover op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, draagt de Klant deze onvoorwaardelijk en kosteloos aan Vers van Gijs B.V. over. Voor zover mogelijk doet de Klant daarbij tevens afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten. De Klant staat er jegens Vers van Gijs B.V. voor in dat de Klant het recht heeft om de ingezonden bijdragen ter beschikking te stellen en de rechten daarop zoals hierboven beschreven over te dragen.

5.4 Vers van Gijs B.V. heeft het recht om de bijdrage van de Klant naar eigen inzicht op de website te plaatsen en/of te verwijderen, al dan niet onder vermelding van de door de Klant opgegeven (gebruikers)naam.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Aan de dienstverlening van Vers van Gijs B.V. wordt de uiterste zorg besteed en de producten voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedselhygiëne.

6.2 Vers van Gijs B.V. garandeert echter niet dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de Klant gewenste resultaat zal opleveren. Vers van Gijs B.V. geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de Klant zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.

6.3 Vers van Gijs B.V. behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de producten. Van significante wijzigingen zal de Klant uiterlijk 12 uur voorafgaand aan het overeengekomen bezorg- of afhaalmoment op de hoogte worden gesteld waarna de Klant vanzelfsprekend de gelegenheid heeft een gedeelte van de bestelling of de gehele bestelling kosteloos te annuleren.

6.4 Eventuele klachten dient de Klant meteen dan wel binnen redelijke termijn (24 uur) na aflevering schriftelijk te melden aan Vers van Gijs B.V., onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.

6.5 Vers van Gijs B.V. is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van Vers van Gijs B.V..

6.6 Vers van Gijs B.V. is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.

6.7 Vers van Gijs B.V. heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling uiterlijk 24 uur voor het overeengekomen bezorg- of afhaalmoment door middel van een e-mailbericht te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van de Klant aansprakelijk te worden.

6.8 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de dienstverlening van Vers van Gijs B.V., daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie de producten gedeeld worden. Eventuele intoleranties of allergieën voor bepaalde voedingsstoffen en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de Klant, ook als de klant Vers van Gijs B.V. daarvan tevoren op de hoogte heeft gesteld. Vers van Gijs B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen. In de productieruimte van Vers van Gijs B.V. wordt met verschillende ingrediënten en/of allergenen gewerkt en we kunnen daarom niet garanderen dat onze producten geen (sporen van) bepaalde ingrediënten en/of allergenen bevatten. Tijdens het bestellen kun je bij elk product zien welke ingrediënten en allergenen erin verwerkt zitten. Je kunt jouw eigen mix samenstellen waarbij je rekening kunt houden met dieetwensen en allergieën. Je kunt selecteren dat we bepaalde ingrediënten moeten weglaten. Ook kunnen sommige van onze losse broodjes besteld worden op een glutenvrij broodje. Bij niet alle broodjes is dat een optie, omdat er dan gluten in het beleg zitten. Vers van Gijs B.V. heeft geen aparte ruimte waarin allergenenvrije producten  bereide kunnen worden. Klanten met een ernstige allergie of intolerantie wordt geadviseerd om niet voor de producten van Vers van Gijs B.V. te kiezen.

6.9 Het door de Klant gekozen voorkeurstijdvak is niet bindend. Vers van Gijs B.V. probeert zoveel mogelijk rekening te houden met het gekozen voorkeurstijdvak. Het kan zijn dat de bestelling in een ander tijdvak bezorgd wordt als de route dat vereist. De bestelling wordt dan eerder ingepland, maar in elk geval niet later. Door omstandigheden (bijvoorbeeld drukte op de weg) kan het toch zo zijn dat de bestelling later komt. Bij een strakke planning wordt daarom geadviseerd om voor de zekerheid een tijdvak eerder te kiezen.

6.10 De Klant vrijwaart Vers van Gijs B.V. voor welke claim dan ook van de Klant zelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

Artikel 7. Prijs en betaling

7.1 De tarieven voor de dienstverlening van Vers van Gijs B.V. worden bekend gemaakt door middel van de website.

7.2 De verschuldigde betalingen kunnen door de Klant voldaan worden via een iDEAL-transactie, een Creditcard-transactie of (indien door Vers van Gijs B.V. goedgekeurd) achteraf op basis van factuur. Ook voor bestellingen betaald met iDEAL of creditcard kan achteraf een factuur opgevraagd worden. Deze factuur van de bestelling wordt door het systeem automatisch gegenereerd en verzonden op basis van de door de Klant ingevulde gegevens. Als de gegevens niet juist zijn opgegeven door de Klant, is het mogelijk om de factuur achteraf handmatig aan te passen door de boekhouder van Vers van Gijs B.V. Hiervoor worden €7,50 administratiekosten (inclusief 9% btw) in rekening. Het is tegen een nader te bepalen meerprijs mogelijk om een verzamelfactuur op te laten stellen. Het is niet mogelijk om de factuur op andere wijze toegestuurd te krijgen dan vanuit het boekhoudsysteem per e-mail met de factuur als PDF-bijlage en UBL-bestand.

7.3 Betalingen worden niet teruggestort, behalve in geval van annulering van een bestelling op de wijze zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald.

Artikel 8. Privacy

8.1 De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de AVG.

8.2 Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

8.3 Omdat Vers van Gijs B.V. graag wil weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er
daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor Vers van Gijs B.V. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd en is niet persoonlijk herleidbaar. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Vers van Gijs B.V. heeft Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

8.4 Alle nieuwsbrieven en e-mails worden verstuurd vanaf de servers waar ook de website op staat. Deze servers staan in Nederland. Deze informatie geldt enkel voor personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van Vers van Gijs B.V.

8.5 Vers van Gijs B.V. gebruikt Google Analytics (zie hierboven) om onder meer te zien hoe bezoekers op de site terecht zijn gekomen. Wij ontvangen daarbij geen IP-adressen of andere persoonsgegevens. Neem je met Vers van Gijs B.V. contact op, dan zal Vers van Gijs B.V. de door jou opgegeven naam en
het door jou gebruikte e-mailadres opslaan. Dit geldt ook wanneer jij je inschrijft voor de Vers van Gijs nieuwsbrief. Vraag je een offerte aan of word je Klant van Vers van Gijs B.V., dan worden jouw naam en door de jouzelf opgegeven contactgegevens opgeslagen.

8.6 De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen en bestellingen te leveren. Je ontvangt alleen de nieuwsbrief wanneer jij je hier expliciet voor hebt ingeschreven. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit onze database verwijderd.

8.7 Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt,
behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

8.8 Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Vers van Gijs B.V. verwerkt echter geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.

Amstelveen, 5 maart 2024

Winkelwagen

Jouw bestelling

Wil je een bestelling plaatsen voor vandaag? Kijk op de afrekenpagina voor de eerstvolgende bezorgmogelijkheid.