Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die gelden voor de dienstverlening van Vers van Gijs, een
initiatief van Gijs Ruurs, gevestigd op Kostverlorenhof 16 (1183 HE) Amstelveen, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34141014, bekend bij de Belastingdienst onder
BTW-nummer NL001601914B54. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op onze
diensten. Bij het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden.
Andere Algemene Voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.

1. Dienstverlening

1.1 Vers van Gijs heeft als doelstelling om lunches te bereiden die op bestelling bij klanten
worden bezorgd op het door hen opgegeven adres of kunnen worden afgehaald in onze winkel
te Amstelveen.
1.2 Je kunt de lunch bestellen via onze webshop: www.versvangijs.nl.
1.3 Een bestelling is definitief als Vers van Gijs deze per e-mail heeft bevestigd. Het staat Vers
van Gijs te allen tijde vrij om een bestelling te weigeren.
1.4 Je kunt je bestelling tot 24 uur voor levering zonder kosten annuleren per e-mail aan
info@versvangijs.nl. Daarna geldt niet het wettelijke herroepingsrecht voor overeenkomsten die
op afstand worden gesloten, omdat de producten bederfelijk van aard zijn en niet kunnen
worden teruggezonden.

2. Account

2.1 Voordat je kunt bestellen, dien je je te registreren met de volgende gegevens: je naam, adres,
een eventueel alternatief bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummer. Je geeft daarmee
toestemming dat deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van je account en in het kader
van de bezorging en afrekening van je bestellingen
2.2 Je staat er jegens Vers van Gijs voor in dat de door jou verstrekte gegevens juist en volledig
zijn. Eventuele wijzigingen in de gegevens dien je zelf tijdig in de account aan te passen.
2.3 Het staat Vers van Gijs te allen tijde vrij om het aanmaken van een account naar eigen
inzicht te weigeren en/of te beëindigen dan wel de toegang tot de account te ontzeggen zonder
opgaaf van redenen. Een beëindiging van een account wordt schriftelijk medegedeeld door
middel van het opgegeven e-mailadres.
2.4 Bij het aanmaken van een account krijg je een gebruikersnaam en wachtwoord die je
kunt gebruiken voor het opgeven van je bestelling en het inzien van je eigen bestelpagina.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze
dienstverlening berusten uitsluitend bij Vers van Gijs en/of onze licentiegevers.
3.2 Het gebruik dat je mag maken van de website en onze dienstverlening is beperkt tot
hetgeen is bepaald op de website en in deze Algemene Voorwaarden.
3.3 Vers van Gijs heeft het recht om jouw ingezonden bijdragen, zoals recensies, te gebruiken
voor al haar huidige en toekomstige activiteiten. Voor zover op deze bijdragen intellectuele
eigendomsrechten rusten, draag je deze onvoorwaardelijk en kosteloos aan Vers van Gijs over.
Voor zover mogelijk doe je daarbij tevens afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten. Je staat
er jegens Vers van Gijs voor in dat je het recht hebt om de ingezonden bijdragen ter beschikking
te stellen en de rechten daarop zoals hierboven beschreven over te dragen.
3.4 Vers van Gijs heeft het recht om jouw bijdrage naar eigen inzicht op de website te plaatsen
en/of te verwijderen, al dan niet onder vermelding van de door de gebruiker opgegeven
(gebruikers)naam.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Aan de dienstverlening van Vers van Gijs wordt de uiterste zorg besteed en de lunches
voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedselhygiëne.
4.2 Vers van Gijs garandeert echter niet dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig
zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker
gewenste resultaat zal opleveren. Vers van Gijs geeft geen garantie indien eventuele gebreken
(mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn
veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.
4.3 Vers van Gijs behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de af
te leveren lunch. Van significante wijzigingen zal je uiterlijk twee uur voorafgaand aan de
overeengekomen bezorgdatum op de hoogte worden gesteld waarna je vanzelfsprekend de
gelegenheid hebt de bestelling kosteloos te annuleren.
4.4 Eventuele klachten dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn na aflevering schriftelijk
te melden, onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.
4.5 Vers van Gijs is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of
als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om
gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet
in geval van opzet of grove schuld van Vers van Gijs.
4.6 Vers van Gijs is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.
4.7 Vers van Gijs heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling uiterlijk 24 uur voor de
overeengekomen afleverdatum door middel van een e-mailbericht te annuleren, zonder daarvoor
ten opzichte van jou aansprakelijk te worden.
4.8 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening.
(daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de lunches deelt).
Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de
risicosfeer van de gebruiker, ook als jij Vers van Gijs daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld,
en Vers van Gijs kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane
schade en/of gezondheidsproblemen. In onze productieruimte wordt met verschillende
allergenen gewerkt en we kunnen daarom niet garanderen dat onze producten geen sporen van
allergenen bevatten.
4.9 Je vrijwaart Vers van Gijs voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige
wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

5. Prijs en betaling

5.1 De tarieven voor onze dienstverlening worden bekend gemaakt door middel van de website.
5.2 De verschuldigde betalingen kun je voldoen via een iDEAL-transactie of (indien door
ons gefiatteerd) achteraf op basis van factuur. De factuur van de bestelling wordt door ons
systeem automatisch gegenereerd en verzonden op basis van de door de klant ingevulde
informatie. Als de informatie niet juist is opgegeven door de klant, is het mogelijk om de
factuur achteraf handmatig aan te passen. Hiervoor brengen wij €7,50 administratiekosten
(inclusief BTW) in rekening. Het is tegen een nader te bepalen meerprijs mogelijk om een
verzamelfactuur op te stellen. Het is niet mogelijk om de factuur op andere wijze
toegestuurd te krijgen dan vanuit ons boekhoudsysteem per e-mail met de factuur als PDFbijlage en UBL-bestand.
5.3 Betalingen worden niet teruggestort, behalve in geval van annulering van een bestelling
op de wijze zoals op de website en/of in deze Algemene Voorwaarden bepaald.

6. Privacy

6.1 De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de AVG.
6.2 Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Wilt u cookies
uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de
helpfunctie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.
6.3 Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik
van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er
daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert
Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij kunnen je niet
persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij
hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor
andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op
Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield
principes.
6.4 Alle nieuwsbrieven en e-mails worden verstuurd vanaf de servers waar ook de website op
staat. Deze servers staan in Nederland. Deze informatie geldt enkel voor personen die zich
hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van Vers van Gijs.
6.5 Vers van Gijs gebruikt Google Analytics (zie hierboven) om onder meer te zien hoe bezoekers
op de site terecht zijn gekomen. Wij ontvangen daarbij geen IP-adressen of andere
persoonsgegevens. Neem je met ons contact op, dan zullen we de door jou opgegeven naam en
het door jou gebruikte e-mailadres opslaan. Dit doen wij ook wanneer jij je inschrijft voor de Vers
van Gijs nieuwsbrief. Vraag je een offerte aan of word je klant van Vers van Gijs, dan worden jouw
naam en door de jouzelf opgegeven contactgegevens opgeslagen.
6.6 De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen en
bestellingen af te leveren. Je ontvangt alleen de nieuwsbrief wanneer jij je hier expliciet voor
hebt ingeschreven. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit onze
database verwijderd. Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt,
behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen.
Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om je gegevens zo goed
mogelijk te beschermen.
6.7 Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Wij
verwerken echter geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.

7. Algemeen

7.1 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde
door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop
te zetten.
7.2 Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing.
De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis
te nemen.
7.3 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd
wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling
zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het
doel van de nietige of vernietigde bepaling.
7.4 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Vers van Gijs
worden overgedragen, heeft Vers van Gijs het recht om alle onderdelen van de website,
daaronder begrepen eventuele bijdragen van gebruikers, en alle accounts, mede over te dragen.

Amstelveen, 9 september 2021

Winkelwagen

Jouw bestelling

Wil je een bestelling plaatsen voor vandaag? Kijk op de afrekenpagina voor de eerstvolgende bezorgmogelijkheid.